Terug naar de homepage.

Verhuurvoorwaarden

 1. Onze aanbiedingen zijn onderworpen aan de hierna volgende voorwaarden. Deze voorwaarden worden beschouwd als gekend en goedgekeurd zijnde door de huurder.
 2. Er wordt geen materiaal in reservering genomen.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen in of rond de container(s).
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan de terreinen, aangebracht door de vrachtwagen voor plaatsing van de container.
 5. Het terrein met toegankelijk zijn voor ons vervoer, het plaatsen en/of weghalen moet ongehinderd kunnen gebeuren, zo niet worden verleturen aangerekend. De huurder vrijwaart Vabo-Rent voor schade aan het voornoemde terrein en/of opstallen aldaar aanwezig. Indien in verband met het gehuurde extra werkzaamheden of verplaatsing moet worden verricht, worden de hierdoor ontstane kosten doorberekend aan de huurder.
 6. Doorgangsvergunningen voor lage emissiezone en stads- en gemeente toelatingen zijn ten laste van de organisatie.
 7. Extra werken/ wachttijden (buiten onze schuld) worden aangerekend aan de huurder.
 8. De aansluitingen (water, elektriciteit, afvoer) zijn ten laste van de huurder en dienen dan ook klaar te liggen bij levering van de container(s) zodat ze onmiddellijk kunnen getest worden. Daarna worden alle klachten over het niet functioneren niet geaccepteerd. Afschermingen van kabels of buizen vallen ten laste van de huurder.
 9. De huurder dient het gehuurde tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming daarvan te controleren. Indien de huurder hiervan geen gebruik maakt , of indien huurder nalaat tijdens of direct na de in ontvangstneming van het gehuurde aan Vabo-Rent haar klachten kenbaar te maken, wordt geacht het gehuurde in goede staat te verkeren op het moment van aanvang van de overeenkomst. Vanaf het moment van gebruik van het gehuurde verliest de huurder te allen tijde het recht tot reclameren. Reclamatie schort de betalingsverplichting van de huurder niet op.
 10. Vanaf het moment van effectieve levering tot de effectieve ophaling is de huurder verantwoordelijk voor de goederen. Hij dient deze onder zijn goede te nemen zoals een goede huisvader.
 11. De containers dienen in propere staat achtergelaten te worden, zo niet wordt een supplement aangerekend.
 12. De containers mogen in geen enkel geval verplaatst worden door de huurder of derden zonder schriftelijke toelating.
 13. Alle schade is ten laste van de huurder. De huurder kan aansprakelijk gesteld worden voor al dan niet zichtbare schade, die pas na afhaling wordt vastgesteld. Eventuele expertises zijn ten laste van de huurder.
 14. Aan het gehuurde mag niet gespijkerd, geplakt of gezaagd of geschilderd worden zonder vooraf de verhuurder schriftelijk te verwittigen. schadevergoeding wordt aangerekend.
 15. Indien om het even welke vorm van stickers aangebracht werd zal een schadevergoeding aangerekend worden van € 250 voor het verwijderen ervan. Eventuele blijvende schade hierdoor wordt aangerekend.
 16. Alle schade ingevolge kleven van stickers e.d. wordt doorgerekend aan de huurder.
 17. Gebreken aan containers dienen vóór of tijdens het evenement gemeld te worden. Nadien is er geen recht van sprake.
 18. Voorafgaandelijke prijsopgaven zijn steeds indicatief en kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van facturen tenzij uitdrukkelijk op de prijsopgave vermeld werd dat de werken zullen worden uitgevoerd aan voormelde prijs.
 19. Meerwerken, dat wil zeggen werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de geleverde dienst. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment geldende prijzen en verklaart zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.
 20. De betaling dient 10 kalenderdagen vóór de gewenste leveringsdatum uitgevoerd te worden conform de huurbevestiging. Bij gebrek aan voorafgaande betaling heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst op kosten van de huurder onmiddellijk en zonder schriftelijke of mondelinge kennisgeving te beëindigen.
 21. Er wordt geen korting voor contante betaling toegestaan.
 22. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Vabo-Rent zich het recht de werkzaamheden/leveringen op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn vanwege de klant nooit eisbaar.
 23. Indien de factuur onbetaald is gebleven meer dan 8 dagen na de vervaldag, zal het bedrag van de factuur van rechtswege verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50 alsook een verwijlintrest van 15%. Alle door ons verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen.
 24. Alle klachten betreffende de factuur dienen binnen de 5 werkdagen na factuurdatum , aangetekend gemeld te worden op straffe van onontvankelijkheid.
 25. Bij (deel) betaling van een factuur, mag steeds geacht worden dat de werken aanvaard en goedgekeurd zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de fadctuur binnen de bovenvermelde termijn.
 26. Bij het aangaan van een bestelling door bevestiging van een offerte of bestelbon verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele afzegging van de bestelling, om welke reden ook, zal in onze hoofde een schadeloosstelling eisbaar zijn. De kost om te annuleren gebeurt conform volgend schema :
  • Annulering minstens 14 kalenderdagen vóór vooropgestelde leveringsdatum (cfr. huurbevestiging) geen kosten voor annuleren.
  • Annulering tussen 14 en 7 kalenderdagen vóór vooropgestelde leveringsdatum : 50% dient betaald te worden van de huurbevestiging.
  • Annulering minder dan 7 kalenderdagen vóór vooropgestelde leveringsdatum : 100% dient betaald te worden van de huurbevestiging.
  • Annulering na levering : 100% dient betaald te worden van de huurbevestiging.
 27. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om de containers terug te halen.
 28. Ieder geval van overmacht, zoals ziekte, sterfgeval, oproer, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn plichten te voldoen, verbreekt deze de overeenkomst zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder; de verhuurder kan ten allen tijde de overeenkomst verbreken.
 29. Indien een tussentijdse lediging noodzakelijk is dient dit een week op voorhand doorgegeven te worden, zodat een reiniging kan worden ingepland. Gebeurt het doorgeven van de lediging later, dan zullen er mogelijks bijkomende kosten worden aangerekend.
 30. Lozen van septisch materiaal gebeurt door Vabo-Rent volgens de wettelijke normen.
 31. De mogelijke nietigheid van één of meerder bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.
Terug naar de homepage.